KAYGI DÜZEY ARTMI Ö蠷ENC軱ERE NASIL DESTEK OLAB軱軷軿?

Tüm dünyay etkisi alt齨a alan koronavirüs 2020 Yüksekö餽etim Kurumlar S齨av’na (YKS) girecek ö餽encileri de büyük oranda etkilemi durumda. S齨ava girecek olmak ba bana bir kayg sebebi iken üstüne virüsün gündemde olmas ve soka餫 ç齥ma yasa瘕n齨 da gelmi olmas ö餽enciler için ba etmesi zor bir hal ald. Peki kayg düzeyi artm ö餽encilere nas齦 destek olabiliriz, nas齦 yaklabiliriz? 輘tanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danman Sevgi UMUÇ YKS 2020 s齨av齨a girecek ö餽enciler için önemli tavsiyelerde bulundu.

Psikolog Sevgi Umuç ‘’ YKS’ye girecek olan ö餽encilerin hiç bilinmeyen bir durumla karla⺶齥lar ve kendilerini nas齦 bir 㧐yin bekledi餴ni öngöremediklerinden kayg齦ar齨齨 do餫l oldu饀nu unutmamal齳齴’’ dedi. Umuç sözlerine öyle devam etti: ‘’S齨av tarihlerinde de餴㱮kliklerin yanmas, s齨avda virüs kapabilme endi㧐si, soka餫 ç齥ma yasa瘕n齨 olmas, ders çalma sisteminin bir anda de餴esi ve evde ders çalman齨 zorluklar derken hissedebilecekleri her ne olursa olsun oldukça do餫l ve anlal齬. Arkadaar齳la, hocalar齳la yüz yüze görü㧐memeleri, okul ve kütüphane ortamlar齨dan uzaklaak zorunda kalmalar tüm sistemlerini de餴⺶irdi. Ergenlik döneminde olan bu gençlerin aileleriyle sürekli birlikte olmalar da kimi ö餽enciler için pek de keyifle karlanmamaktad齬. S齨av齨 süresi ve içeri餴ndeki konularda de餴㱮kliklerin olmas kimileri için bir f齬sat olarak görülüyorken kimileri içinse ciddi bir gerginlik yaratt. Belli seviyede kayg齨齨 sa餷齥l oldu饀nu, olmaz ise sorun te⺧il edebilece餴ni bilmeliyiz. Önemli olan kayg齨齨 kontrol edilebilir ve ievsel olmas齞齬.’’

‘’EVDE DENEME SINAVI ÇÖZERKEN MASKE KULLANIN’’

Bu sürecin ö餽encilerin hayatlar齨da, rutinlerinde bir tak齧 de餴㱮klikler yaratt齨 dolay齭齳la s齨ava yönelik ders çalma düzenlerinin ve motivasyonlar齨齨 da etkilendi餴ni belirten Sevgi Umuc kalan zamanlar齨 en iyi nas齦 de餰rlendirebilecekleri hakk齨da ⺷ önerilerde bulundu:

‘’En çok verim ald齨齴 saatlerde ders çalmalar齨齴 yapabilir, konu eksiklerinizi listeleyip günlük ve haftal齥 ders çalma planlar yapabilir, bu konuda destek alabilirsiniz. Ders çalma iste餴nizin olmad zamanlar yayabilirsiniz, o halinize de sayg duymal, kendinizi zorlamamal齭齨齴. Kendinize yapabilece餴niz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalma motivasyonunuzdan, bar齳a olan inanc齨齴a kadar olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir. Evde deneme çözerken maskeli çözebilirsiniz, böylelikle gerçek s齨av齨 provas齨 yapm olursunuz. S齨ava yönelik gerekli hijyen tedbirlerinin al齨aca瘕n, önlemler al齨aca瘕 zaman virüsün bulamayaca瘕n bilin ve s齨av an齨da sadece s齨av sorular齨a odaklan齨. Salg齨la ve s齨ava yönelik süreçle ilgili haberlerden ve sosyal medyadaki olas bilgi kirlili餴nden uzaklan. Sosyal ili⺧ilerinizi ⺷ ko⺷llarda da mümkün oldu饀nca fazla tutman齴, arkadaar齨齴la görüntülü konualar yapman齴 dayan齥l齦齨齴 art齬acakt齬. Ancak size iyi gelmeyen, olumsuz konualarla iç karartan ki㱮lerden bir süre uzakta kalmaya, size iyi hissettiren, güzel enerji veren ki㱮lerle daha s齥 ileti㱮mde olmaya da özen gösterebilirsiniz. Evde olmak aktivitelerden uzak kalaca瘕n齴 anlam齨a gelmiyor. Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi, aktivitelerinizi yapmay ihmal etmeyin. Müzik dinleyebilir, dans edebilir, resim çizebilirsiniz. Vücudunuzu hareketsiz b齬akmay齨, her gün mutlaka 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz. Stresinizi hafifletecek nefes egzersizlerini, yoga ve meditasyon yapmay da ⺷ süreçte deneyebilirsiniz. Normalde yapmasan齴 dahi s齨av齨 yakla⺶ ⺷ günlerde deneyerek, yaln齴ca kendinize odaklanman齨, anda kalman齨 dinlendirici etkisini keedebilirsiniz.’’G?nderen: haber